A Gólya Futár futárszolgálat általános szerződési feltételei

Szolgáltató adatai: 

Név: Gólya Futárszolgálat 

Székhely: 1089 Budapest Orczy út 46-48.

Postacím, és ügyfélszolgálat címe: 1089 Budapest Orczy út 46-48

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Adószám: 26535148242

Telefonszám fuvarrendeléshez: +36/70/740-6905 

Diszpécser szám hívása: H-P, 8-18

 

Szolgáltatásunk:

Csomagszállítás kerékpárral és teherkerékpárral Budapest területén. 

 

Szállítási folyamat leírása: 

 

  • Megrendelés: 

 

A Gólya Futár szolgáltatásai megrendelhetőek telefonon, valamint - előzetes egyeztetést követően – emailben is. A szállítás megrendelésekor a következő adatokat szükséges megadni: megrendelő cég/személy neve, címe, telefonszáma, a küldeményt átadó cég /személy neve, címe, telefonszáma, az átvevő címe, a fizetés módja, valamint a kézbesítésre vonatkozó különleges rendelkezések. 

 

 

  • A küldemény felvétele: 

 

A diszpécserek által rögzített adatok alapján kiválasztjuk, majd megbízzuk a küldemény szállításával egyik futárunkat. A kiválasztás első számú szempontja, hogy a küldeményt az általánosan vállalt határidőn belül felvegyük és leadjuk. A küldemény felvételekor a küldőnek meg kell adnia a küldemény pontos leadásához szükséges információkat. A fuvardíjat szerződéses partnereink igényeik szerint készpénzzel/átutalással, számla ellenében egyenlítenek ki, de fizethet a címzett is. Számláinkat a szerződéskor, vagy megrendeléskor megadott e-mail címre küldjük PDF formátumban, számlamelléklettel együtt. 

Amennyiben a futár a küldemény tartalmát önmagára, vagy a címzettre veszélyesnek, esetleg jogszabályokba ütközőnek érzi, kérheti a küldemény újracsomagolását, vagy megtagadhatja a szállítást. 

Futárunk szemmel láthatóan sérült küldeményt nem vesz át. 

Biciklis szállítás esetén a küldemény maximális súlya 5kg,  mérete 32/48/22

Teherbiciklis szállítás esetén a maximális súly 35 kg, a plató mérete 60/50/80.  

Az ennél nagyobb méretű  küldeményeket egyéni árszabás szerint árazzuk.

A küldemény feladásától való elállás esetén - amennyiben az a futár megérkezése után derül ki - kiállási díjat számolunk fel, ami legfeljebb az eredeti fuvardíj összege lehet.

A csomagok felvételekor az első 10 percen túli várakozásért pótdíjat számolhatunk fel, ami megkezdett 10 percenként 500 Ft.

Az általunk átvett küldemények postai csomagolására (karton doboz, boríték) a címzést és feladói adatokat nem eltakarva a szállítási tevékenységgel kapcsolatos információkat írhatunk, ragaszthatunk.  

  • A küldemény szállítása: 

 

A szállítás során első számú szempont a futár, és a küldemény épsége, csak ezt követi a felvételi és leadási határidő betartása. A szállítás során a megrendelő bármikor rendelkezhet a csomag felől, megváltoztathatja a címzett nevét is, vagy akár a leadási címet is, de ezekben az esetekben nem tudjuk garantálni a leadási határidő betartását, vagy az eredeti megbízásra megajánlott kézbesítési díj változatlanságát. Egy futárnál egy időben több közel azonos irányba haladó küldemény is lehet, ha azok mindegyikénél tartható a vállalt határidő. A küldemény leadásától való elállás esetén - amennyiben az a szállítás megkezdése után derül ki - a teljes fuvardíjat felszámoljuk. Szállítás közben megváltoztatott leadási cím esetén általános kézbesítési határidőnk helyett egyedi határidőt adunk. 

 

 

  • A küldemény átadása: 

 

A küldeményt csak a címzett kezébe, vagy az ő távollétében, elfoglaltsága esetén a címen működő szervezet vezetőjének, vagy az általa küldemények átvételére meghatalmazott munkatársnak adjuk át. 

Futárunk a feladó, vagy megrendelő telefonon vagy szóban történt felhatalmazása nélkül nem adhatja a küldeményt postázóba, portára, biztonsági őrnek, vagy távoli munkatárs kezébe, illetve nem dobhatja postaládába.

 A rajtunk kívül álló okból kézbesíthetetlen küldeményeket visszaszállítjuk a feladóhoz, melyért külön szállítási díjat számítunk fel. Amennyiben megrendelőnk ezt nem fizeti ki, vagy nem elérhető, a küldeményt visszakézbesíthetetlennek tekintjük. 

Átadáskor szállítási szolgáltatásaink leírását (reklám füzet, matrica) is átadhatjuk a címzett részére.

 

Fizetés módjai, elszámolás folyamata, tájékoztatás áremelésről:

 Alkalmi ügyfeleinknek a kézbesítés megkezdésekor, vagy a küldemény átvételekor kell kiegyenlíteniük a fuvardíjat. Kivételes esetekben lehetőséget nyújtunk utólagos készpénzes fizetésre is. Ügyfeleink fuvarjait adatbázisunkban tartjuk nyilván. A számlázással kapcsolatos kérdéseket és reklamációkat e-mailen kezeljük, és a lehető legrövidebb időn belül orvosoljuk. Szerződéses ügyfeleinket éves (és esetleges rendkívüli) áremelésünkről előre, írásban tájékoztatjuk. A tájékoztatás elektronikus levélben történik.

 

Küldemény lemondása

Megrendelt és visszaigazolt küldeményt a megrendelést megelőző nap 18:00-ig lehet lemondani. Határidőn túli lemondás esetén a Megrendelőnek kötelessége kifizetni a teljes fuvardíjat.Szolgáltatások leírása:

Gólya Express

Olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált szolgáltatás, amelynek keretében a szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a küldemény felvételét végző személy a küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a  küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

 

Körfuvar: 

Egy időben megrendelt 10-nél több küldemény esetén alkalmazzuk. A felvételi és leadási határidő egyedi megállapodás függvénye, esetenként a normál fuvarnál hosszabb is lehet. 

 

Hordár:  A futárok hátizsákjának méretét meghaladó, küldeményekért teherszállító kerékpárral megyünk. A szolgáltatás feláras. A felvételi és leadási határidő egyedi megállapodás függvénye.

 

Költöztetés:

Futárunk (ha szükséges, akkor több futár) utánfutóval érkezik, pakol, szállít. A költöztetés ára kiszállási díj + egyéni órabér, mely tartalmazza a költöztetés teljes körű szolgáltatását.

 

Árszabásunk a honlapon megtekinthető:

http://golyapresszo.hu/golya-futarszolgalat/Küldemények csomagolása, típusai, a szállítás megtagadása: 

Amennyiben törékeny, sérülékeny küldemény szállítására kapunk megrendelést, fenntartjuk a jogot annak eldöntésére, hogy vállaljuk-e a fuvarozást. Futárunk kérheti az újracsomagolást, védőcsomagolás alkalmazását is. A fuvar elvállalása után azonban a küldemény sérüléséért a Gólya Futár felelősséggel tartozik. Futárunk abban az esetben is megtagadhatja a kézbesítést, ha úgy érzi, a küldemény szállítása veszélyt jelent saját testi épségére. A Gólya Futár a vonatkozó jogszabályok alapján köteles megtagadni a szállítást, ha a küldemény tartalma robbanóanyag, gyúlékony, vagy életet veszélyeztető, egészségkárosító anyag, kábítószer, sugárzó-, fertőző anyag, fegyver, hamvak, emberi vagy állati maradványok, élő állat, vagy bármely anyag vagy tárgy ami a szállítást végző futárra, felszerelésére, vagy az általa szállított más küldeményekre veszélyt jelenthet, vagy ezekben kárt okozhat. Minden ránk bízott küldeményt gondosan lezárt csomagolásban, címzéssel ellátva adjanak át futárainkak. A címzetlen küldemények felvétel utáni elkeveredéséért nem vállalunk felelősséget. A címzésnek tartalmaznia kell legalább a címzett nevét és címét. Panaszok és bejelentések: 

A Gólya Futárra vonatkozó jogszabályok szerint biztosítanunk kell, hogy ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehessék. Az ügyfelek panaszaikat e-mailben, telefonon tehetik meg. 

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A Szolgáltató a küldemény részleges elveszésére vagy megsérülésére vonatkozó jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését a panaszok között tartja nyilván. Szolgáltatásaink teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan 30 napos határidőn belül tehető. A beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében vagyunk kötelesek megvizsgálni. Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedünk, illetve megadjuk a szükséges felvilágosítást. A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkező panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. 

 

Felelősségvállalás a szolgáltatás teljesítéséért:

A szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén beleértve a küldemény sérülését, tartalomhiányát, elveszését és megsemmisülését is, az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően tartozunk felelősséggel. 

Nem felelünk a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha az a működési körünkön kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett. Nem felelünk, a kárért, ha a küldemény nem a belső tartalomnak megfelelően csomagolt, vagy ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága vagy az elégtelen címzés okozta, vagy a feladó a különleges kezelést igénylő küldeménye esetén előzetesen nem nyilatkozott (pl. törékeny). Nem felelünk továbbá a közvetett kárért, elmaradt haszonért. 

A Gólya Futárt a fenti károkkal kapcsolatban bizonyítási kötelezettség terheli a csomagolás hiányossága és az elégtelen címzés tekintetében, illetve a működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok bizonyításában, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta kár bizonyításában. A feladót vagy címzettet a csomagolás hiányosságának illetve a címzés elégtelenségének kizárásában terheli bizonyítási kötelezettség, illetve abban hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza. Közvetett kézbesítés esetén felelősségünk a küldemény átadásával az átvevőre száll át, az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel. 

 

Kártérítés: 

A Gólya Futárral szembeni kártérítési igény írásban érvényesíthető. 

Ügyfelünk a küldemény késedelmes kézbesítése címén kártérítési igényét a küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be. 

Ügyfelünk kárigényének elbírálására és kielégítésére a küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, a küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén a kárigény bejelentését írásban, e-mailben kell megtenni. Amennyiben a tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetőségünk, a küldeményt elveszettnek tekintjük. 

A kártérítési igény érvényesítésére a feladó jogosult, kivéve a következő eseteket, mikor a címzett jogosult: ha a sérült küldeményt átvette, vagy a feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a címzettre engedményezte. Ügyfelünktől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérhetjük, ha a kártérítési igény küldemény sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos. 

A küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges tartalomhiányáról írásban van lehetőség kárigény bejelentésére. Ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szóló bejelentést a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül kell hozzánk írásban megtenni. 

 

A kártérítés elbírálása: 

A küldemény megsemmisülése vagy elveszése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén a bejelentett kártérítési igényt a bejelentést követő 7 napon belül elbíráljuk és annak eredményéről haladéktalanul írásban tájékoztatjuk ügyfelünket. Az általunk megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt – az elbírálástól számított – 7 naptári napon belül intézkedünk. Az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közöljük ügyfelünkkel. 

A kártérítés mértéke: 

A küldemények tartalmának sérülése, hiányossága, elvesztése, megsemmisülése esetén a következők szerinti kártérítési átalányt vagyunk kötelesek fizetni: Értéknyilvánítással feladott küldemény elveszése, megsemmisülése esetén a kártérítés összege azonos a feladó által a feladáskor feltüntetett érték összegével, de nem lehet kisebb a késedelmes kézbesítés esetén fizetendő átalány összegénél, mely a kézbesítési díj kétszerese. Az értéknyilvánítással feladott küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén a kártérítés összege a hiány, vagy a sérülés mértékével arányos, de legfeljebb az értéknyilvánítás összegével megegyező, de ez esetben sem lehet kisebb a késedelmes kézbesítés esetén fizetendő átalány összegénél. Utánvétel különleges szolgáltatás esetén az utánvételi összeg erejéig felelünk, ha a küldeményt az utánvételi összeg beszedése nélkül vagy kisebb összeg beszedésével kézbesítettük. 

Kártérítés után előkerült küldemények

Ha a küldemény vagy a küldemény tartalmának egy része a kártérítés összegének kifizetését követően megkerül, arról a kártérítésben részesültet értesítjük, a küldeményt a kártérítettnek visszaszállítjuk és ez esetben kártérítettnek a felvett kártérítési összeget nem kell visszafizetnie. Ha a kártérítésben részesült sikertelen kézbesítés esetén az értesítésre 14 napon belül nem ad választ, azt a megkerült küldeményről, illetve tartalomrészről történő lemondásnak tekintjük. 

 

Díj-visszafizetési kötelezettség 

A küldemény felvételekor tévesen megállapított vagy a kézbesítéskor tévesen beszedett díjat, díjkülönbözetet, illetve a nem teljesített szolgáltatás díját – ezen tény megállapítását követően – a küldemény feladójának visszafizetjük.

 A szolgáltatás díját teljes mértékben visszafizetjük abban az esetben, ha a feladó a szerződéstől – a felvétel helyén a küldemény visszakérésével – a továbbítás előtt eláll, a küldemény a Gólya Futárnak felróható magatartás következtében a rendeltetési helyének elérése nélkül érkezett vissza a feladási helyére, a szolgáltatási szerződést nem teljesítettük, a törékeny különleges szolgáltatással feladott küldemény megsérült. 

Felelősség a késedelmes kézbesítéséért

A garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért kártérítést vagyunk kötelesek fizetni, kivéve ha bizonyítjuk, hogy a késedelmet a működési körünkön kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A kártérítés összege a garantált idejű szolgáltatásért fizetett díjjal egyezik meg, amit a szóban forgó szállítás ingyen teljesítésén felül fizetünk meg. A nem garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért kártérítési felelősséggel nem tartozunk. A már kifizetett kártérítést kézbesítés esetében nem kell részünkre visszafizetni. 

 

Minőségellenőrzés, minőségi mutatók nyomon követése: Tevékenységünk ellátása során vállaljuk, hogy az ügyfelünk által az Általános Szerződési Feltételek alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesítjük, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbítjuk és ép, sértetlen állapotban kézbesítjük a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően. A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját mi választjuk meg az igénybevett szolgáltatásnak megfelelően. Az ellenőrzés adatbázisunk alapján történik, és többek között a következőkre terjed ki: a szállítási határidők betartása, az átlagos szállítási idő figyelése a nap folyamán, a felvételi idők betartása, a naponta egy futárra eső szállítások száma. 

 

A szolgáltatás korlátozása és szüneteltetése: 

A Gólya Futár futárszolgálat fenntartja magának a jogot szolgáltatása korlátozására abban az esetben, ha a további megrendelések elfogadása - szabad szállítási kapacitás hiányában- veszélyezteti azok, vagy előző megrendelések vállalt időkorláton belüli teljesítését. Szerződéses ügyfeleink minőségi kiszolgálása érdekében részleges korlátozásra is sor kerülhet, melynek során alkalmi ügyfelek megrendeléseit nem fogadjuk el. Futárszolgálatunk 18:00-től 08:00 óra közötti feladatokat alkalmanként egyedi időhatárokkal végzi. Erről már megrendeléskor tájékoztatjuk ügyfeleinket, de a kézbesítési idő ekkor sem haladhatja meg a 4 órát, kivéve költöztetéskor. A Gólya Futár időjárási, közlekedési, egészségügyi körülményektől függetlenül minden eszközzel igyekszik betartani az általa vállalt határidőket, és minőségi szintet, szolgáltatását a felsorolt okokból nem szünetelteti. 

 

Adatszolgáltatás és adatkezelés: 

A szolgáltatásunk igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a Hatóság feladatainak a végzéséhez szükséges adatokat, kötelesek vagyunk a Hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek. Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott adatainkat kötelesek vagyunk nyilvánosan hozzáférhetővé tenni. Ezen adatszolgáltatásban felelősek vagyunk az adatok időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért. 

 

Titoktartás: 

A szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomásunkra jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezelhetjük, dolgozhatjuk fel és továbbíthatjuk. Az általunk továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerhetjük meg. 

Zárt küldeményt – e pontba foglaltak kivételével – nem bonthatjuk fel. Nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatjuk. 

A szolgáltatás teljesítése során tudomásunkra jutott adatot csak a feladóval, a címzettel (egyéb jogosult átvevő), és közreműködőkkel közölhetünk. A küldeményt – tartalmának megismerése céljából – a feladó, a címzett (egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködők kivételével másnak át nem adhatjuk, a szolgáltatás teljesítéséről másnak tájékoztatást nem adhatunk. A feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek tekintjük azt a személyt, aki a küldemény feladását igazoló dokumentumot bemutatja, illetve szükség esetén a feladó és címzett nevét és a küldemény címét közli velünk. 

A zárt küldeményt felbonthatjuk, ha a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható, vagy a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt, vagy a kézbesíthetetlen csomag őrzési ideje lejárt. A felbontás tényét a küldeményre írjuk, és ha lehetséges, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesítjük. Szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítanunk kell a ránk bízott küldemények, szöveges közlemények, illetve közlések titkosságát. Cégünk, és minden közreműködőnk – a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén – köteles a küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított titkosszolgálati szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni. Az adat- és titokvédelmi kötelezettség alkalmazottainkat, tulajdonosainkat, megbízottainkat és közreműködőinket – ezen jogviszonyok megszűnése után is – a velünk azonos módon terhelik, azok megszegéséért felelősséggel tartoznak. 

 

Kelt.: Budapest 2022.01.01.